Cele i założenia pedagigiki Froeblowskiej

CELE SZCZEGÓŁOWE, KTÓRE ZOSTAŁY OKREŚLONE W PROGRAMIE DAR ZABAWY:

 

1. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym

 • rozwijanie zdolności porozumiewania się za pomocą mowy i znaków w języku ojczystym
 • rozwijanie języka pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i słownikowym, doskonalenie mowy wiązanej
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnej
 • podtrzymywanie tradycji i kultury języka narodowego oraz regionalnego

2. Zdolność czytania i dyspozycje do czytania

 • rozwijanie gotowości do nauki pisania i czytania
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • doskonalenie mowy ze szczególnym akcentem na poprawne wymawianie wszystkich głosek
 • usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
 • tworzenie okazji do ćwiczenia funkcji percepcyjno-motorycznych w działaniach plastyczno-konstrukcyjnych
 • tworzenie okazji do odczytywania i tworzenia znaków i symboli graficznych oraz pisania
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną oraz metodą analityczno-syntetyczną

3. Zainteresowania czytelnicze i literackie

 • poznawanie kultury ojczystej
 • podnoszenie efektywności uczenia się poprzez rozwijanie zamiłowania do czytania
 • stwarzanie okazji do wymiany poglądów, pomysłów i doświadczeń

4. Poznawanie języka obcego

 • osłuchanie się z językiem obcym w zabawach ruchowych i dydaktycznych
 • wzbudzanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych
 • poznawanie znaczenia podstawowych słów i zwrotów z codziennego otoczenia , nazw przedmiotów, zjawisk, czynności i cech
 • recytowanie krótkich wierszyków, śpiewanie piosenek związanych z darami
 • tworzenie okazji do poznawania kultury innych krajów i narodów

5. Myślenie matematyczne

 • rozwijanie procesów poznawczych: zdolności porównywania, porządkowania, przyporządkowywania, abstrahowania i uogólniania, pamięci w działaniu oraktycznym i w umyśle
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów matematycznych w zabawie
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się matematycznym wnioskowaniem i schematyzacją w życiu codziennym
 • budowanie pojęć matematycznych (figur geometrycznych, zbioru, liczby naturalnej, długości, objętości, czasu i ciężaru)
 • rozwijanie myślenia operacyjnego

6. Myślenie przestrzenne

 • rozbudzanie dyspozycji poznawczych , emocjonalnych i wyobraźni
 • rozwijanie kompetencji pamięciowych oraz zdolności przetwarzania i wykorzystywania informacji dla celów praktycznych
 • budowanie zdolności celowego i twórczego kierowania własnym procesem uczenia się

7. Naturalna ciekawość świata, postawa badawcza, zainteresowania przyrodnicze

 • zachęcanie do prowadzenia ukierunkowanej obserwacji
 • tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie , eksperymentowanie, odkrywanie i działanie
 • rozwijanie umiejętności planowania
 • rozbudzanie umiejętności obserwowania faktów i zjawisk społeczno-przyrodniczych, formułowania hipotez, weryfikowania ich, uogólniania spostrzeżeń
 • rozwijanie postawy badawczej
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami badawczymi, przyrządami pomiarowymi i urządzeniami technicznymi

8. Zdolności twórcze i ekspresja własnego ja

 • wspieranie rozwoju wyobraźni i myślenia twórczego
 • budowanie wiary we własne siły i rozwijanie zdolności autoprezentacji
 • wyzwalanie procesów kreacyjnych i autokreacyjnych
 • rozbudzanie ekspresji twórczej w sferze werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej i twórczej
 • zachęcanie do poznawania samego siebie (mocnych i słabych stron)

9. Kompetencje społeczno-moralne

 • uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie norm społecznych zgodnych z obowiązującymi kanonami kulturowymi
 • stwarzanie warunków do współpracy i współdziałania w grupie
 • tworzenie okazji do przyjmowania różnych ról społecznych w różnych sytuacjach
 • uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi i ich kultury
 • rozwijanie umiejętności odczytywania intencji i pragnień innych osób, rozumienia ich i współodczuwania
 • tworzenie okazji do efektywnego komunikowania się w pracy i zabawie
 • budzenie wartości uniwersalnych
 • budzenie postawy patriotycznej i demokratycznej
 • rozwijanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

10. Myślenie refleksyjne i emocje

 • zachęcanie do indywidualnego interpretowania świata
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz zdolności rozpoznawania i mówienia o uczuciach i emocjach
 • rozwijanie umiejętności wartościowania
 • rozwijanie postawy opiekuńczej wobec wszystkiego, co wymaga pomocy człowieka
 • uwrażliwianie na inność, rozwijanie postawy przywiązania do tradycji rodzinnych i narodowych
 • kształtowanie świadomości walorów innych kultur

11. Zdrowie, sprawności ruchowe i manualne

 • rozwijanie sprawności ruchowych i cech motoryki: siły, sprawności, szybkości, zwinności, gibkości
 • rozwijanie motoryki małej i dużej
 • rozwijanie zdolności cielesno-kinestycznych i ekspresji ruchowej
 • budowanie wiedzy i świadomości prozdrowotnej
 • rozwijanie zainteresowania sportem i zdrowym stylem życia

 

Źródło: Froebel.pl